Договір 2021

Публічний договір-оферта по наданню інформаційно-консультаційних послуг у формі веб-конференцій

м.Київ

дійсний з  22 квітня 2021 року

 

1. Загальні положення

1.1. У відповідності до статей 633 та 641 Цивільного кодексу України цей договір є публічною офертою (публічним договором) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХРИСТИЯНСЬКИЙ АДВЕНТИСТСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР» (в подальшому іменується Організатор) і містить всі істотні умови з надання інформаційно-консультаційних послуг у формі веб-конференцій.

1.2. У разі прийняття викладених нижче умов і оплати послуг юридична або фізична особа, яка провадить акцепт цієї оферти, стає Замовником.

1.3. Визначення понять:

1.3.1.Публічна Оферта – чинна пропозиція Організатора, розміщена на офіційному сайті Організатора та  адресована невизначеному колу фізичних та юридичних осіб укласти цей Договір на визначених умовах.

1.3.2.Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом оплати права участі в інформаційно-консультаційних вебінарах за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті Організатора. Моментом Акцепту є дата зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок Організатора.

1.3.3.Веб-конференція  – надання інформаційно-консультаційних послуг в мережі Інтернет з використанням телекомунікаційних систем. Веб-конференція здійснюється шляхом трансляції звуку, презентації з або без зображення лектора в мережі інтернет.

1.3.4.URL – Uniform Resource Locator – унікальний електронний адрес, що дозволяє здійснювати доступ до Інтернет-ресурсу.

1.3.5.Сайт Організатора – веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою angelia.ua, яка є основним джерелом інформування Замовників.

 

2. Предмет договору

2.1.Предметом цієї Оферти є оплатне надання Замовнику Організатором інформаційно-консультаційних послуг у формі веб-конференції за обраною Замовником темою.

2.2.Замовник зобов’язується прийняти надані послуги та своєчасно оплатити шляхом перерахування грошових коштів  Організатору  через форму оплати, доступну за адресою angelia.ua

2.3.Дата, час, теми веб-конференцій, програма проведення і зміст кожної веб-конференції, спікери веб-конференцій, умови участі, а також вартість і інші суттєві обставини щодо проведення веб-конференцій публікуються на сайті Організатора angelia.ua в розділі НАВЧАННЯ.

2.4.Організатор має право в будь-який момент змінювати Календар веб-конференцій та умови публічної оферти в односторонньому порядку без попереднього узгодження з Замовником, забезпечуючи при цьому публікацію змінених умов на сайті angelia.ua, не менше ніж за один день до їх введення в дію.

2.5. Організатор і Замовник, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, погоджуються, що з моменту Акцепту Договір вважається укладеним у письмовій формі. При цьому Сторони погоджуються, що недодержання сторонами письмової форми правочину, не означає його недійсності.

 

3. Умови і порядок надання послуг

3.1.Інформаційно-консультаційні послуги в формі веб-конференцій за обраною Замовником темою надаються Організатором за умови їх 100% (стовідсоткової) оплати Замовником.

3.2. Заявка на участь у веб-конференції оформляється Замовником за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCSG6jppIBegt1dTaR0iNQHiVeDy0NcdDfZ3aMEORaPre92A/viewform. Після оформлення Заявки Організатор по телефону або електронній пошті підтверджує Замовнику участь у веб-конференції з обраної Замовником теми.

3.3.Після підтвердження Організатором участі Замовника в веб-конференції за обраною Замовником темою, Замовник оплачує участь у веб-конференції в наступному порядку:

3.3.1.У разі якщо Замовник є фізичною особою, оплата проводиться за цим договором без виставлення рахунку за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті Організатора.

3.3.2.У разі якщо Замовник є юридичною особою, оплата проводиться на підставі виставленого Організатором рахунку. Після надання послуг Організатор протягом 5 (п’яти) робочих днів надає Замовнику Акти здачі-приймання наданих послуг у двох примірниках. Протягом 5 (п’яти) робочих днів Замовник приймає надані послуги, підписує Акти здачі-приймання наданих послуг і направляє один екземпляр Акту Організатору або направляє Організатору мотивовану відмову в його підписанні. Якщо Замовник протягом 5 робочих днів не підписує надані Організатором Акти здачі-приймання наданих послуг і не надає письмової мотивованої відмови у прийнятті наданих послуг, такі послуги вважаються прийнятими та належним чином виконані.

3.4. Організатор є платником  податку на прибуток на загальних підставах.

3.5.Зобов’язання Замовника по оплаті вважається виконаним з моменту зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Організатора або надання Замовником документа про оплату веб-конференції.

3.6.Після повної оплати за участь у веб-конференції, на вказану Замовником адресу електронної пошти або телефон приходить підтвердження і Організатор додає Замовника до навчальної групи (вайбер група) із обраного та оплаченого курсу, в якій розміщується додаткова інформація щодо навчального процесу, посилання на навчальні веб-конференції (за 15 хвилин до початку веб-конференцій).

3.7.Протягом веб-конференції учасники мають можливість спостерігати відеозображення лектора, чути відповідний виступ і стежити за презентацією. В ході веб-конференції учасники також мають можливість задавати питання за допомогою онлайн чату в відведений лектором час.

3.8.Технічні вимоги до операційної системи, програмного забезпечення, апаратної частини і Інтернет-каналу Замовника, необхідні для участі у вебінарі потрібно уточнити за адресою м. Києв, вул. Руденко Лариси, 3, ел. поштою contact@angelia.ua  або за тел.: +38(063)888-00-62, +38(096)888-00-62, +38(044)577-30-44.

3.9.У разі відмови Замовника від участі в веб-конференції, грошові кошти, сплачені за веб-конференцію, вважаються фактично понесеними витратами Організатора та не повертаються.

3.10.Організатор не надає та не несе відповідальності за надання записів веб-конференцій.

 

4. Особливі умови

4.1.Інформація, яка передана на веб-конференції, є інтелектуальною власністю Організатора і підлягає охороні відповідно до законодавства України. Поширення отриманої на веб-конференціях інформації в комерційних цілях або використання цієї  інформацію будь-яким  іншим чином, крім як для особистого користування заборонено.

4.2.Послуги надаються для особистого використання Замовником. Забороняється передавати реквізити доступу на веб-конференцію третім особам для їх спільного використання без спеціального на те дозволу Організатора.

4.3. Організатор залишає за собою право здійснювати запис проведених веб-конференцій.

4.4. Замовнику забороняється здійснювати запис веб-конференції без спеціального на те дозволу Організатора.

4.5.Інформація, яка передана на вебінарах, може  містити інформацію, що відноситься до профілактики, діагностики, лікування різних видів захворювань. Така інформація надається виключно в ознайомлювальних цілях і не заміняє  консультації професійного лікаря або інших медичних фахівців. Самолікування може бути шкідливим для Вашого здоров’я.

 

5. Відповідальність Сторін

5.1.За невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

5.2.Організатор не несе відповідальності за неможливість обслуговування Замовника з причин, пов’язаних з порушенням роботи Інтернет-каналу, обладнання або програмного забезпечення з боку Замовника.

5.3.Організатор не несе відповідальності за те, яким чином Замовник використовував, отриману в ході інформаційно-консультаційного обслуговування, інформацію і результати її використання Замовником.

 

6. Порядок вирішення спорів

6.1.У разі виникнення спорів при виконанні Сторонами цього Договору, Сторони будуть вживати усіх заходів для їх вирішення шляхом переговорів. У випадку неможливості їх врегулювання шляхом переговорів, зацікавлена Сторона звертається до суду відповідної юрисдикції згідно з чинним законодавством України.

 

7. Обставини непереборної сили

7.1.Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо воно стало наслідком обставин непереборної сили, таких як: стихійні лиха, пожежа, повені, страйки, військові дії, епідемії, карантинні заходи або інші обставини, якщо вони вплинули на виконання Сторонами цього Договору. Під обставинами непереборної сили треба розуміти обставини, що виникли протягом терміну дії цього Договору в результаті непередбачених та невідворотних Сторонами подій.

7.2.  Сторона, для якої створилися умови, за яких неможливо виконання зобов’язань за договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна невідкладно будь-яким способом сповістити іншу сторону про настання цих обставин, але не пізніше 10 (десяти) днів з дати їх виникнення. Повідомлення повинно містити дані про настання та характер обставин та про їх можливі наслідки. Несвоєчасне повідомлення про форс-мажорні обставини позбавляє відповідну Сторону права на звільнення від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим Договором з причини вказаних обставин.

7.3.Належним доказом існування обставин непереборної сили є довідка Торгово-Промислової Палати України або іншого уповноваженого органу.

7.4.У випадку настання форс-мажорних обставин Організатор має докласти усіх зусиль для вчасного надання послуг в повному обсязі. В той же час, він звільняється від необхідності повернення отриманих від Учасника коштів у разі неможливості надання послуг, або суттєвої зміни їх кількісних та якісних характеристик.

 

8. Персональні дані

8.1.  Шляхом здійснення Акцепту цього Договору Замовник надає свою згоду на збирання, обробку та зберігання його персональних даних, що були повідомлені Організатору через електронну форму із сайту angelia.ua, або будь-яким іншим способом, у порядку, встановленому Законом України «Про захист персональних даних», а також надає право на включення своїх персональних даних до єдиної електронної бази Замовників.

 

9. Термін дії договору

9.1. Договір набуває чинності з моменту його укладення (Акцепту оферти) і діє до виконання Сторонами своїх зобов’язань.

 

10 Реквізити Організатора

 

Повна назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ХРИСТИЯНСЬКИЙ АДВЕНТИСТСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР»

Скорочена назва: ТОВ “ХАМЦ”

Юридична адреса: 02140, м. Київ, вул. Руденко Лариси, 3

Фактична адреса:   02149, м. Київ, вул. Руденко Лариси, 3

Код ЄДРПОУ № 39440963

ІПН 394409626513

IBAN:  UA103808050000000026009468124 в АТ Райффайзен Банк АВАЛЬ

Платник податку на прибуток на загальних підставах.

Директор Бондаренко Юрій (без по батькові)