Договір

Публічна оферта про надання безповоротної фінансової допомоги (дарування)

 

       ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХРИСТИЯНСЬКИЙ АДВЕНТИСТСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ: 39440963), керуючись ст. 634 Цивільного кодексу України, публічно пропонує невизначеному колу  фізичних осіб з повною цивільною дієздатністю укласти договір про надання безповоротної фінансової допомоги (даруваня) через мережу Інтернет, для чого публікує даний Договір про наступне:

       Організація: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХРИСТИЯНСЬКИЙ АДВЕНТИСТСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ: 39440963), в особі директора Бондаренко Юрія, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та  Дарувальник: Фізична особа з повною цивільною дієздатністю, з іншої сторони, уклали цей Договір про надання безповоротної фінансової допомоги (дарування) (далі – Договір), предмет та істотні умови якого вказані нижче:

 

       1. Терміни та визначення

1.1. Публічна Оферта – чинна пропозиція Організації, розміщена на офіційному сайті організації  https://angelia.ua/charity/ про надання безповоротної фінансової допомоги (дарування), звернена до необмеженого кола  фізичних осіб з повною цивільною дієздатністю.

1.2. Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті Організації. Моментом Акцепту є дата зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок Організації.

1.3. Дарування/Дар – безоплатна передача Дарувальником грошових коштів у власність Організації.

 

       2. Предмет договору

2.1. Предметом цього Договору є безоплатне і добровільне дарування та  передача Дарувальником у власність Організації грошових коштів  шляхом перерахування Дарувальником грошових коштів (Дара) на користь Організації через форму оплати, доступну за адресою https://angelia.ua/charity/.

 

       3. Порядок надання безповоротної фінансової допомоги (дарування)

3.1. Дарувальник самостійно визначає розмір грошових коштів (Дара).

3.2. Акцепт Оферти означає, що Дарувальник  згоден з усіма його положеннями, він  ознайомлений із цілями, завданнями Організації та напрямками її діяльності і повною мірою усвідомлює та згоден з предметом Договору

3.3. Дарувальник і Організація, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, погоджуються, що з моменту Акцепту Договір вважається укладеним у письмовій формі. При цьому Сторони погоджуються, що недодержання сторонами письмової форми правочину, не означає його недійсність.

3.4. Всі витрати по сплаті сум (комісій), пов’язаних з перерахуванням і зарахуванням безповоротної фінансової допомоги (дарування), несе Організація.

 

       4. Інші умови

4.1. Організація має право отримувати безповоротну фінансову допомогу (дарування) і використовувати її для здійснення статутної діяльності Організації.

4.2. Організація  має право ,у будь-який час, після передачі дару, протягом 15 днів, від нього відмовитися. У разі відмови від дарування, Організація повертає дар протягом 5 днів після прийняття рішення про відмову. В цьому випадку цей договір вважається розірваним з моменту прийняття рішення Організації про відмову. У разі неможливості передати дарунок Дарувальнику, дар залишається в розпорядженні Організації.

4.3. Оферта діє безстроково. Організація  має право скасувати Оферту в будь-який час без пояснення причин. В Оферту можуть бути внесені зміни і доповнення, які вступають в силу з дня, наступного за днем ​​їх розміщення на сайті Організації.

 

       5. Прикінцеві положення

5.1. Дарувальник, шляхом здійснення Акцепту підтверджує, що він ознайомлений і згоден з умовами Додатка № 1 до цього Договору щодо збору та обробки персональних даних.

5.2. Організація зобов’язується не передавати електронну адресу та іншу інформацію про Дарувальника третім особам за виключенням випадків передбачених діючим законодавством України.                                                                                                             

 

 

 

 Додаток № 1

до Договору про надання безповоротної

фінансової допомоги (дарування)

 

ЗГОДА

на обробку персональних даних

Шляхом Акцепту публічної оферти про надання безповоротної фінансової допомоги (дарування), що розміщена на сайті  ТОВ «ХРИСТИЯНСЬКИЙ АДВЕНТИСТСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР»: https://angelia.ua/charity/., відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010, № 2297-VI надаю свою згоду  ТОВ «ХРИСТИЯНСЬКИЙ АДВЕНТИСТСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР» (далі – Організація) на обробку та використання в установленому  Порядку наданих мною персональних даних.

Шляхом Акцепту публічної оферти про надання безповоротної фінансової допомоги (дарування), що розміщена на сайті ТОВ «ХРИСТИЯНСЬКИЙ АДВЕНТИСТСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР»: https://angelia.ua/charity/, я підтверджую, що отримав(-ла) повідомлення про включення моїх персональних даних до бази персональних даних  «Дарувальник» з метою реалізації статутної діяльності Організації, залучення осіб до діяльності відповідно до статуту Організації та законодавства України, а також відомості про права, визначені Законом України «Про захист персональних даних».