Договір

Публічна оферта про надання безповоротної фінансової допомоги (дарування)

 

       ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХРИСТИЯНСЬКИЙ АДВЕНТИСТСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ: 39440963), керуючись ст. 634 Цивільного кодексу України, публічно пропонує невизначеному колу  фізичних осіб з повною цивільною дієздатністю укласти договір про надання безповоротної фінансової допомоги (даруваня) через мережу Інтернет, для чого публікує даний Договір про наступне:

       Організація: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХРИСТИЯНСЬКИЙ АДВЕНТИСТСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ: 39440963), в особі директора Бондаренко Юрія, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та  Дарувальник: Фізична особа з повною цивільною дієздатністю, з іншої сторони, уклали цей Договір про надання безповоротної фінансової допомоги (дарування) (далі – Договір), предмет та істотні умови якого вказані нижче:

 

       1. Терміни та визначення

1.1. Публічна Оферта – чинна пропозиція Організації, розміщена на офіційному сайті організації  https://www.angelia.ua/charity/ про надання безповоротної фінансової допомоги (дарування), звернена до необмеженого кола  фізичних осіб з повною цивільною дієздатністю.

1.2. Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті Організації. Моментом Акцепту є дата зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок Організації.

1.3. Дарування/Дар – безоплатна передача Дарувальником грошових коштів у власність Організації.

 

       2. Предмет договору

2.1. Предметом цього Договору є безоплатне і добровільне дарування та  передача Дарувальником у власність Організації грошових коштів  шляхом перерахування Дарувальником грошових коштів (Дара) на користь Організації через форму оплати, доступну за адресою https://www.angelia.ua/charity/.

 

       3. Порядок надання безповоротної фінансової допомоги (дарування)

3.1. Дарувальник самостійно визначає розмір грошових коштів (Дара).

3.2. Акцепт Оферти означає, що Дарувальник  згоден з усіма його положеннями, він  ознайомлений із цілями, завданнями Організації та напрямками її діяльності і повною мірою усвідомлює та згоден з предметом Договору

3.3. Дарувальник і Організація, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, погоджуються, що з моменту Акцепту Договір вважається укладеним у письмовій формі. При цьому Сторони погоджуються, що недодержання сторонами письмової форми правочину, не означає його недійсність.

3.4. Всі витрати по сплаті сум (комісій), пов’язаних з перерахуванням і зарахуванням безповоротної фінансової допомоги (дарування), несе Організація.

 

       4. Інші умови

4.1. Організація має право отримувати безповоротну фінансову допомогу (дарування) і використовувати її для здійснення статутної діяльності Організації.

4.2. Організація  має право ,у будь-який час, після передачі дару, протягом 15 днів, від нього відмовитися. У разі відмови від дарування, Організація повертає дар протягом 5 днів після прийняття рішення про відмову. В цьому випадку цей договір вважається розірваним з моменту прийняття рішення Організації про відмову. У разі неможливості передати дарунок Дарувальнику, дар залишається в розпорядженні Організації.

4.3. Оферта діє безстроково. Організація  має право скасувати Оферту в будь-який час без пояснення причин. В Оферту можуть бути внесені зміни і доповнення, які вступають в силу з дня, наступного за днем ​​їх розміщення на сайті Організації.

 

       5. Прикінцеві положення

5.1. Дарувальник, шляхом здійснення Акцепту підтверджує, що він ознайомлений і згоден з умовами Додатка № 1 до цього Договору щодо збору та обробки персональних даних.

5.2. Організація зобов’язується не передавати електронну адресу та іншу інформацію про Дарувальника третім особам за виключенням випадків передбачених діючим законодавством України.                                                                                                             

 

 

 

 Додаток № 1

до Договору про надання безповоротної

фінансової допомоги (дарування)

 

ЗГОДА

на обробку персональних даних

Шляхом Акцепту публічної оферти про надання безповоротної фінансової допомоги (дарування), що розміщена на сайті  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХРИСТИЯНСЬКИЙ АДВЕНТИСТСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР»: https://www.angelia.ua/charity/., відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010, № 2297-VI надаю свою згоду  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХРИСТИЯНСЬКИЙ АДВЕНТИСТСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР» (далі – Організація) на обробку та використання в установленому  Порядку наданих мною персональних даних.

Шляхом Акцепту публічної оферти про надання безповоротної фінансової допомоги (дарування), що розміщена на сайті ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХРИСТИЯНСЬКИЙ АДВЕНТИСТСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР»: https://www.angelia.ua/charity/, я підтверджую, що отримав(-ла) повідомлення про включення моїх персональних даних до бази персональних даних  «Дарувальник» з метою реалізації статутної діяльності Організації, залучення осіб до діяльності відповідно до статуту Організації та законодавства України, а також відомості про права, визначені Законом України «Про захист персональних даних».